[Mới] Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đơn giản thịnh hành 2021

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận cũng như trách nhiệm pháp lý giữa các bên trong quá trình hợp tác
 1. 14/04/2021
 2. 131

Ngày nay, sự phát triển của kinh tế - xã hội khiến nhu cầu hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư ngày càng một phát triển hơn. Điều đó đòi hỏi những hợp đồng vừa phải đảm bảo được giao kết theo đúng quy định pháp luật, vừa đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên không bị xâm phạm. Vì vậy, việc tham khảo mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh là hoàn toàn cần thiết.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Như vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa hai hoặc nhiều nhà đầu tư (có thể là nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài), để cùng thực hiện một hoạt động kinh tế nhằm phân chia lợi nhuận hay sản phẩm.

Về mặt kế toán, Thông tư 200/2014/TT-BTC đã chia hợp đồng hợp tác kinh doanh thành 3 loại:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế.

Theo số lượng các bên tham gia, hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm:

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên

 •  Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 3 bên

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với cá nhân

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp

 •  Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp

Theo mục đích hợp tác kinh doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm:

 • Hợp đồng hợp tác đầu tư

 • Hợp đồng hợp tác góp vốn

 • Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

 • Hợp đồng hợp tác cho thuê

 • Hợp đồng hợp tác khoa học

 • Hợp đồng hợp tác liên danh

 • Hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo

 • Hợp đồng hợp tác liên doanh

 • Hợp đồng hợp tác nghiên cứu

 • Hợp đồng hợp tác gia công

 •  Hợp đồng hợp tác sản xuất

 • Hợp đồng hợp tác thi công

Mẫu hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh thịnh hành 2021


Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký hiệu là gì?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật được được ký hiệu là BBC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh có phải đăng ký không?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC có một trong các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư. Ngân hàng cũng thực hiện cho phép các bên hợp tác kinh doanh mở tài khoản vốn đầu tư để quản lý vốn đầu tư nước ngoài như bình thường.

Quy định về nội dung, hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bộ luật dân sự 2015 không quy định nội dung hợp đồng BCC nhưng luật đầu tư 2020 có quy định, theo đó trong hợp đồng BCC phải có các nội dung chính sau:

- Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

- Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

- Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Các bên tham gia hợp đồng BCC có thể dựa trên ý chí và mong muốn của mỗi bên, trên cơ sở các nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng.

Ngoài các nội dung trên, các bên hợp doanh có quyền thỏa thuận những nội dung khác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký tắt vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hướng dẫn điền mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Dựa trên những mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đã minh họa bên trên, tùy vào loại hợp đồng, bạn có thể căn cứ để điền thông tin một cách chính xác nhất


Hướng dẫn điền mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bản chất của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng BCC là một hình thức đầu tư được quy định theo luật đầu tư. Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa các nhà đầu tư trên cơ sở hợp đồng. Theo đó, các bên cùng góp vốn, cùng quản lý kinh doanh, cùng chịu rủi ro, cùng phân chia kết quả kinh doanh thu được nhưng không thành lập pháp nhân mới nào.

Ngoài ra, theo chế định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Hợp đồng hợp BCC là một dạng của hợp đồng dân sự, hình thành trên cơ sở nhu cầu tập hợp các nguồn lực với mục đích cùng sản xuất, kinh doanh. Chủ thể là cá nhân, pháp nhân (doanh nghiệp) cùng hợp tác, liên kết với nhau bằng dựa theo thỏa thuận của hợp đồng hợp tác để đạt được hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao hơn. 

Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ. Mục đích, nội dung của hợp đồng không được vi phạm đạo đức, vi phạm điều cấm của pháp luật. Thời hạn hợp tác, phương thức phân chia lợi nhuận, quyền và nghĩa vụ các bên là những điều khoản quan trọng nhất liên quan đến bản chất hợp đồng.

 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.

 • Mục tiêu và phạm vi kinh doanh.

 • Đóng góp của các bên hợp doanh, việc phân chia kết quả đầu tư, kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp đồng.

 • Tiến độ thực hiện dự án.

 • Thời hạn hợp đồng.

 • Quyền, nghĩa vụ của các bên hợp doanh.

 • Các nguyên tắc tài chính.

 • Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng.

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Nên cân nhắc kỹ trước khi ký kết hợp đồng

Khi phải chia sẻ một phần vốn của mình, như tiền bạc, nguyên liệu, thông tin và bất động sản, thì có nghĩa là bạn sẽ mất đi một phần khả năng tự nắm bắt việc đầu tư  của mình. Do đó, hãy luôn cẩn trọng, tính toán mọi chi phí hoạt động và lợi nhuận mà bạn chia sẻ theo một bản thỏa thuận hợp tác. Trong sự hợp tác, mọi chi tiết và trách nhiệm đều phải được kê khai rõ ràng và viết ra giấy, và hợp thức hóa bằng hợp đồng có cả sự tham gia của luật sư hai bên. Hãy tính đến những trường hợp rủi ro trước khi đặt bút ký hợp đồng.

Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức đầu tư

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lập ra ban điều phối nhằm thực hiện các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những người thuộc ban điều phối do các bên thỏa thuận và quy định.

Trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc là giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật định.

Ưu điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hình thức hợp tác này dễ tiến hành, dự án được triển khai nhanh, thời hạn đầu tư không bị kéo dài, nhà đầu tư hoàn toàn có thể sớm nhận được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh do không mất thời gian thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng, máy móc sản xuất mới. Do vậy hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Các bên có thể tận dụng thế mạnh của nhau để tối ưu và nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thông thường, nhà đầu tư trong nước với sự am hiểu về thị trường địa phương sẽ giúp cho việc xâm nhập thị trường của nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng, làm giảm thiểu rủi ro do sự thiếu hiểu biết môi trường cạnh tranh. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài với lợi thế trình độ công nghệ, kỹ thuật hiện đại mô hình tổ chức quản lý tiên tiến và khoa học sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác phát triển, đem lại hiệu quả, lợi ích mà các bên mong muốn.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên tham gia vẫn sẽ giữ nguyên tư cách pháp lý của mình, nhân danh chính mình thực hiện hợp đồng. Chính điều này tạo nên sự linh hoạt, chủ động trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo thỏa thuận trên cơ sở bình đẳng, không ràng buộc.

Những hạn chế của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Như đã biết, hợp đồng hợp tác kinh doanh không phải thành lập một tổ chức kinh tế mới. Do đó, khi thực hiện dự án đầu tư, các bên sẽ khó khăn hơn trong việc ký kết các hợp đồng liên quan khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng BCC. Vì không không phải là tổ chức kinh tế (không phải là pháp nhân) nên các bên sẽ không có con dấu chung. Khi đó, các bên tham gia phải tiến hành thỏa thuận sử dụng con dấu của một bên để phục vụ hoạt động đầu tư hợp tác kinh doanh.

Hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC sẽ không phù hợp với những dự án có thời gian dài và yêu cầu việc quản lý, kinh doanh phức tạp.

Hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được quy định trong Luật Đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, các quy định của luật này mới chỉ dừng lại ở những điều khoản chung chun. Hiện tại, chưa có Nghị định hay văn bản pháp luật nào khác hướng dẫn cụ thể, chi tiết về hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vậy nên, nhà đầu tư cần có sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi lựa chọn hình thức đầu tư này để tránh gặp phải rủi ro rơi.

Như vậy, việc nghiên cứu kỹ hợp đồng hợp tác kinh doanh là cần thiết để tránh phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp cũng như nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các chủ thể. Hy vọng qua bài viết phugiathinh tổng hợp sẽ mang lại cho khách hàng những thông tin hữu ích.


Những câu hỏi thường gặp

❖ Tiềm năng tăng giá cao

Chat ngay